• version française
  • wersja polska

Zwrot za energooszczędność?

Według dyrektywy unijnej "Charakterystyka energetyczna budynków" po 2020 roku będzie można budować wyłącznie obiekty o niemal zerowym zużyciu energii. Budownictwo energooszczędne powoli staje się koniecznością. Aby przygotować grunt pod nowe standardy budowlane, już teraz zachęca się inwestorów na różne sposoby do podejmowania działań, które pozwolą obniżyć zużycie energii.

Państwowa dotacja

Budując dom lub kupując mieszkanie o niskim zapotrzebowaniu na energię, możemy skorzystać z dotacji w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przewiduje dopłatę w wysokości 30 tys. zł do kredytu zaciągniętego na budowę domu o rocznym zużyciu energii nie większym niż 40kWh (m2/rok) oraz 50 tys. zł dla budynku o analogicznym zużyciu nie większym niż 15kWh (m2/rok). Dla mieszkań od dewelopera dofinansowanie będzie wynosić 11 tys. zł standardu NF40 oraz 16 tys. zł dla NF15.

Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę domu bądź zakup mieszkania, wypłaconej jednorazowo do trzech miesięcy od daty zaciągnięcia kredytu. Do programu NFOŚiGW przystąpiło siedem banków: Bank Polskiej Spółdzielczości, SGG Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK, Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska oraz Deutsche Bank.

Aby otrzymać dopłatę, konieczne będzie zrealizowanie szeregu wymagań technicznych określonych dla programu. Dotyczą one m.in. granicznych wartości współczynników przenikania ciepła U przez wszystkie przegrody zewnętrzne. Założono, że w standardzie NF40 okna (także połaciowe i drzwi balkonowe) oraz powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w I, II i III strefie klimatycznej powinny odznaczać się przenikalnością cieplną o wartości U 1,0 W/(m2/K), zaś w IV i V strefie klimatycznej – współczynnikiem przenikania ciepła U= 0,80 W/(m2/K).

Jeżeli spełni się założone wymagania techniczne, już teraz budując dom lub kupując mieszkania, można otrzymać zwrot za energooszczędność.

Jeżeli planujemy wymianę okien na nowe w ramach termomodernizacji starego budynku, również możemy liczyć na dopłatę z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Premia termomodernizacyjna może pokryć 16% poniesionych kosztów, jeżeli audyt energetyczny wykaże, że uzyskaliśmy wymagane oszczędności energii.

Perspektywiczna inwestycja

Inwestycja w rozwiązania energooszczędne przynosi zyski związane z redukcją zużycia energii, niezbędnej do utrzymania ciepła w budynku. Montaż solidnych, ciepłych okien, w połączeniu z odpowiednimi izolacjami i ograniczeniem liczby mostków termicznych przyniesie wymierne oszczędności, widoczne już od pierwszego sezonu grzewczego. W zależności od zastosowanych rozwiązań, zwrot poniesionych nakładów nastąpi po kilku latach. Jak pokazują symulacje, stosując się do wymagań technicznych określonych dla standardu NF40, zainwestowane środki zwrócą się po około 5 latach, przy założeniu stałego wzrostu cen energii. Po tym czasie zaczniemy generować realne zyski związane z inwestycją w energooszczędność.

Rzetelna firma